การประชุมในประเทศไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
ศุกร์ 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ภาคใต้
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Phuket Thai Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย
การประชุมผ่าน Skype (ประเทศไทย)
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1330 น Suanprung Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย

หน้า