Today's Meetings

Today's Meetings

กรุงเทพมหานคร
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1200 น กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
อังคาร 1200 น Noon Sobriety Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1700 น Bangkok Group กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1900 น Serenity Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1930 น Soi of Happy Destiny 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาอังกฤษ
ชายฝั่งตะวันออก (จอมเทียน - พัทยา - เกาะต่างๆ)
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 0900 น Good Morning Pattaya หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1200 น Jomtien Beach Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1700 น Scandinaviske Gruppe Pattaya เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ ปิด ภาษาเดนมาร์ก, ภาษานอร์เวย์, ภาษาสวีเดน
อังคาร 1700 น Pattaya Skaw Beach Group ขนบธรรมเนียมประเพณี ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1900 น Pattaya Finnish speaking Group 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาฟินแลนด์
ภาคเหนือ
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 0900 น Chiang Mai Back to Basics Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 0930 น Chiang Mai International Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1330 น Suanprung Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1700 น Chiang Rai Group หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1800 น Chiang Mai West ผู้นำเป็นผู้เลือก ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1830 น Chiang Mai International Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1100 น ปักธงชัย 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาไทย
อังคาร 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1500 น Khon Kaen Thai Meetings หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
ภาคใต้
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1200 น Hua Hin Day Group 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1300 น Phuket Chalong Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ
อังคาร 1800 น Phuket Skandinaviska AA gruppen หัวข้ออภิปราย ปิด ภาษาเดนมาร์ก, ภาษานอร์เวย์, ภาษาสวีเดน
อังคาร 1800 น Koh Samui AA ผู้นำเป็นผู้เลือก ภาษาอังกฤษ
In some areas, meetings are "on demand," click for a list.

English