ประชุม

ภูมิภาค: กรุงเทพมหานคร
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
อาทิตย์ 1300 น หัวข้อ หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย F2F กรุงเทพฯ
อังคาร 1200 น สี่สิบเก้า กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาไทย F2F กรุงเทพฯ
ภูมิภาค: ภาคกลาง
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
ศุกร์ 1000 น บ้านโป่ง หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย F2F บ้านโป่ง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
อังคาร 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย F2F
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
อังคาร 1000 น กลุ่มนางรอง​เอเอ เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย F2F นางรอง​