ประชุม

ภูมิภาค: กรุงเทพมหานคร
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
พฤหัสบดี 1330 น ประชุมกลุ่มเปิดสำหรับผู้ติดสุราที่มาใหม่ อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาไทย F2F hhhh
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
อังคาร 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย F2F
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type City
อังคาร 1000 น กลุ่มนางรอง​เอเอ เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย F2F นางรอง​