12 ธรรมเนียมกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม

 1. สวัสดิภาพส่วนรวมต้องมาก่อน การฟื้นฟูสภาพของบุคคลจะพึ่งพาเอกภาพของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม
 2. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ผู้มีอำนาจสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความรักความเมตตาตามแบบที่ท่านได้เปิดเผยตนต่อสมาชิกในกลุ่ม ผู้นำกลุ่มเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ซื่อสัตย์…พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ปกครองกลุ่มแต่อย่างใด
 3. กฏข้อเดียวของการเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม ก็คือความปราถนาที่จะหยุดดื่มเหล้า
 4. กลุ่มแต่ละกลุ่มควรพึ่งตนเองเป็นหลัก ยกเว้นแต่ในเรื่องที่ส่งผลต่อกลุ่มอื่น หรือต่อกลุ่มผู้ติดสุรานิรนามโดยรวม
 5. แต่ละกลุ่มมีอุดมการณ์หนึ่งเดียว นั่นคือการเผยเพร่หลักการของกลุ่มผู้ติดสุราฯ ให้แก่ผู้ติดสุราที่ยังเป็นทุกข์อยู่
 6. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามจะต้องไม่สนับสนุน ไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน และไม่ให้ยืมชื่อกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม แก่กลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือส่วนบุคคลภายนอก เนื่องจากปัญหาเรื่องเงิน ทรัพย์สิน และความมีหน้าตาจะทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากอุดมการณ์หนึ่งเดียวของกลุ่ม
 7. กลุ่มผู้ติดสุราฯย่อยทุกกลุ่ม จะต้องพึ่งพาตนเองได้โดยสมบูรณ์โดยไม่รับการบริจาคจากภายนอก
 8. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนามต้องคงลักษณะการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าตอบแทนไว้ตลอดไป แต่ศูนย์บริการของเราอาจจ้างพนักงานพิเศษได้
 9. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม ไม่ควรตั้งตัวเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ แต่เราอาจตั้งคณะกรรมการบริหารหรือกรรมาธิการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อกลุ่มคนที่พวกเขาให้บริการ
 10. กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม ไม่มีความคิดเห็นต่อเรื่องภายนอก ดังนั้นชื่อของกลุ่มผู้ติดสุราฯ จะไม่ถูกนำมากล่าวอ้างในเหตุขัดแย้งสาธารณะใด ๆ ทั้งสิ้น
 11. นโยบายการประชาสัมพันธ์ของเราใช้การดึงดูด ไม่ใช่การโฆษณา เราจะต้องคงความเป็นนิรนามไว้ตลอดเวลาเมื่อติดต่อกับสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ฯลฯ
 12. ความเป็นนิรนามคือพื้นฐานสำคัญทางจิตวิญญาณของธรรมเนียมทุกข้อของเรา และเป็นการเตือนให้เราให้ความสำคัญกับหลักการมากกว่าตัวบุคคล