ขั้นตอนทั้ง 12 ของกลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม

 1. เรายอมรับว่าเราไม่มีอำนาจเหนือแอลกอฮอล์ และเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้
 2. เราเชื่อว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเราจะสามารถฟื้นฟูให้เรากลับสู่สภาพปกติได้
 3. เราตัดสินใจที่จะมอบชีวิตและจิตใจของเราไว้ภายใต้การดูแลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามที่เราได้เข้าใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. เราทำการสำรวจความผิดชอบชั่วดีในตัวเราอย่างกล้าหาญและถี่ถ้วน
 5. เรายอมรับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อตัวเราเอง และต่อผู้อื่นในความผิดที่แท้จริงของเรา
 6. เราพร้อมแล้วโดยสิ้นเชิง ที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขจัดความประพฤติที่เสื่อมเสียเหล่านี้
 7. เราอ้อนวอนอย่างอ่อนน้อมและด้วยความรู้สึกสำนึก  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขจัดข้อบกพร่องของเรา
 8. เราทำรายชื่อผู้ที่เราเคยทำความเสียหายให้ และเต็มใจที่จะชดใช้ให้แก่พวกเขาทั้งหมด
 9. เราชดใช้ให้แก่พวกเขาเหล่านั้นโดยตรงเท่าที่จะเป็นไปได้  ยกเว้นในกรณีที่การกระทำดังกล่าวอาจเป็นอันตรายแก่พวกเขาหรือผู้อื่น
 10. เราสำรวจตัวเองอยู่เสมอและยอมรับทันทีเมื่อเราผิด
 11. เราสวดภาวนาและตั้งจิตให้เป็นสมาธิ  เพื่อจะได้สัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างมีสติตามที่เราได้เข้าใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภาวนาขอทราบความประสงค์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพลังที่จะกระทำตามนั้นให้สำเร็จลุล่วง
 12. เมื่อเราได้รับผลสำเร็จจากการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ และเกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้ว  เราจะพยายามถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ติดสุราคนอื่นได้ทราบ และนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติในกิจวัตรทุกอย่างของเรา