การประชุมในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
ศุกร์ 1900 น กลุ่มก้าวหน้า Temporarily Cancelled เปิด ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม - โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่ เปิด ภาษาไทย
ภาคกลาง
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
ศุกร์ 1000 น บ้านโป่ง หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา วานรลพบุรี เปิด ภาษาไทย
ภาคเหนือ
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
See Special Notes See Special Instructions Wiang Nong Long Hospital 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
จันทร์ 0900 น กลุ่ม เวียงป่าเป้า หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
จันทร์ 1800 น Mae Rim International AA Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
อังคาร 1330 น Suanprung Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1330 น กลุ่มสวนปรุง ผู้นำเป็นผู้เลือก ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1330 น Suan Prung Hospital meeting 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1330 น โรงพยาบาลสวนปรุง 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
พฤหัสบดี 1900 น เอเอ แม่สอด ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ศุกร์ 1000 น Mae Rim International AA Group หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
เสาร์ 1000 น กลุ่ม บริษัท เชียงใหม่ไทย - โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
เสาร์ 1000 น แม่ริม Temporarily Cancelled เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Hangdong Serenity F2F & Online เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Mae Sot AA ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
อาทิตย์ 1000 น ขอนแก่น หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
อาทิตย์ 1100 น เอเอ โรงพยาบาลอุบลราชธานี Online Meeting เปิด ภาษาไทย
อาทิตย์ 1800 น Pak Thong Chai Meeting Temporarily Cancelled ปิด ภาษาไทย
จันทร์ 0900 น เอเอ โรงพยาบาลอุบลราชธานี Online Meeting เปิด ภาษาไทย
จันทร์ 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย
อังคาร 1000 น กลุ่มนางรอง​เอเอ เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
อังคาร 1500 น ขอนแก่น 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย

หน้า