Central Region

ตำแหน่ง: ภาคกลาง
วัน เวลาเริ่มต้น ประเภท เปิด / ปิด ภาษา
จันทร์ 1200 น Phetchaburi AA เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ
ศุกร์ 1000 น บ้านโป่ง หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา วานรลพบุรี เปิด ภาษาไทย
Call for a meeting, no set schedule โทรเพื่อสอบถามเวลา Salaya Group ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาอังกฤษ