ประชุมออนไลน์

ภูมิภาค:
วัน เวลา ชื่อกลุ่ม ประเภท เปิด / ปิด ภาษา Type
อังคาร 1900 น อังคารทุ่มซูม อยู่อย่างไม่เมา ปิด ภาษาไทย Online
พุธ 1900 น พุธทุ่มซูม อยู่อย่างไม่เมา ปิด ภาษาไทย Online
ศุกร์ 1900 น ศุกร์ทุ่มซูม เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ ปิด ภาษาไทย Online
เสาร์ 1900 น เสาร์ทุ่มซูม 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ ปิด ภาษาไทย Online